Whey Protein Vanila

  • Whey protein được cơ thể hấp thụ rất nhanh
  • Chứa 80% whey protein cô đặc
  • Tăng hàm lượng protein

Hộp  400 gram